سه شنبه, 31 فروردين 1400 ساعت 09:54

روزنامه سرخاب - 1399/12/14 - برخوردهای قهری به اعتلای تبریز نمی انجامد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
روزنامه سرخاب - 1399/12/14 - برخوردهای قهری به اعتلای تبریز نمی انجامد.

علی اصغر شعردوســت درخصوص اعتراض های صورت گرفته پیرامون مجسمه های استاد شهریار، ستارخان و پروین اعتصامی اظهار داشــت: در مقوله های مختلــف برخوردی از این دست به اعتلای شهرمان نمی انجامد. تصورم بر این اســت که دوستداران تبریز و مشــاهیر آذربایجان باید به نوعی با تعامل با مســئولین کشوری بــرای اعتلای شــهر در عرصه های مختلف از جملــه در عرصه فرهنگی، هنری بپردازند .

چندی پیش تصویر مجسمه ای از استاد شهریار در موزه برج میالد تهران در فضای مجازی دست به دست گردید و با حواشــی زیادی همراه شــد. ایــن تصویر حاکی از نصــب مجســمهای نــه چندان مناســب  از ســیمای این شاعر شهیر معاصر بود. فعالان فرهنگی و کاربران فضای مجازی نسبت به این مجسمه واکنشهایی نشان دادند. در این راستا با دکتر علی اصغر شعردوست، نماینده ادوار مجلس و فعال حوزه فرهنگ و هنر به گفتگو نشستیم.

مجسمه ای مربوط به 9 سال پیش! شعردوســت در ارتباط با تندیس اســتاد شــهریار در برج میــاد اظهار داشــت: طی هفته های گذشــته تندیســی از اســتاد شــهریار در برج میلاد تهــران مورد توجــه و انتقاد بســیاری از دوستداران استاد شــهریار قرار گرفت. قضیه از این قرار بود که انتشــار گزارشــی در یکی از نشریات محلی و چاپ عکسی از آن مجسمه که انصافا مجسمه ای در خور شأن استادشهریار نبود، انتقاداتی را باعث شد و بعد از آن قضیه به قدری جدی شد و بال گرفت که در فضای مجازی، سازنده، نصاب و استفاده کننده از این تندیس را به عنوان مخالفین شــهریار یا مخالفین تبریز و آذربایجان قلمداد کردند. بعضی از دوستان هم در این رابطه با بنده تماس گرفتند و خواستار موضع گیری از سوی این جانب در ارتباط با این تندیس بودند. من قبل از هرگونه موضعگیری فکر کردم که باید خاستگاه ســاخته شدن مجسمه و چگونگی رفــع ایــن معضل را بررســی کنــم. بدین جهت تماســی با مدیرعامــل برج میــلاد گرفتم و احساســم این بــود که نه تنها سوءنیتی نیست بلکه ایشان اعلام کردند که هرگونه بگویید ما برای حل این معضل در اختیار هستیم. شعردوســت به نامه ارســالی شــهردار تبریز به تهــران در ارتباط با مجسمه استاد شهریار پرداخت و گفت: متعاقب این قضیه نامه ای از سوی شــهردار تبریز به شهردار تهران و درخواســت برداشته شدن این مجســمه، برنامه ریزی ما را قدری مختل کرد ما فکر میکردیم که باید مجســمه را با یک مجســمه بهتر جایگزین کنیم؛ نه که از موزه مشــاهیر مجسمه استاد شهریار را حذف کنیم. او به جلســه خــود با مدیرعامــل برج میلـاد در این باره پرداخت و گفت: برای کنکاش در چگونگی ســاخته شدن و نصب این مجســمه از استاد شــهریار، قرار جلسه ای با جناب آقای سید مجتبی حسینی توسل، مدیرعامل برج میلاد، گذاشــتیم و بنده در جلســه ای که ایشان به اتفاق معاونین ایشان حضور داشتند شرکت کردم.

شعردوســت ادامــه داد: قضیــه از ایــن قــرار اســت کــه مجســمه ای از اســتاد شــهریار و به دنبال آن ۱۴ شخصیت مهم معاصر به ســفارش خانه هنرمندان در تهران ۹ سال پیش ســاخته و نصب می شــود. جنس این مجســمه ها از سیلیکون بوده و یک یا چند فرد متبحر عهده دار ساختن این مجسمه ها میشوند. علی اصغر شعردوســت درباره ســازنده مجســمه اســتاد شهریار اظهار داشت: مجســمه متعلق به استاد شهریار را فردی اتفاقا تبریزی و بسیار دوستدار تبریز که تحصیلاتش را در تبریز تا پایان دبیرســتان به سر برده به نام آقای دکتر خاقانی ســاخته و ســپس مجسمه در خانــه هنرمندان نصب شــده اســت. وی ادامــه داد: یک ســال بعــد بنا به توافقی که در شهرداری به عمل میآید همه ی مجسمه ها از خانه هنرمندان به برج میالد منتقل میشــود و از حدود ۸ سال قبل این مجســمه و ۱۴ مجسمه دیگر که این اواخر مجســمه ســردار دلها، شــهید قاسم ســلیمانی، هم به آن مجموعــه اضافــه شــده اســت، در محل بــرج میــاد قرار گرفته اند. سوءنیتی در این کار ندیدم شعردوســت به عدم اعتراض به مجســمه اســتاد شهریار در طول ۸ ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: در هشت سال گذشته بسیاری از افراد از این مجموعه به نام موزه مشاهیر در طبقــه پنجم برج میــلاد بازدید کردنــد و در حقیقت آن گونه که مدیریت برج میلاد و مسئول موزه مشاهیر عنوان کردند کســی انتقادی نداشــته اســت تا این کــه این فضا به شــدت مطرح میشــود. در حدی که بعضی رسانه های معاند خارج از کشــور که معلوم نیســت تعلق خاطری هم به شــهریار و به ایران داشــته باشــند، این موضوع را مورد سوء استفاده قرار میدهند.

نماینــده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در دوره ی ششــم مجلس شورای اسالمی درباره نامه شهردار تبریز به تهران در ارتباط با این مجسمه اظهار داشت: بعد از نامه شهردار تبریز به شــهردار تهران، شــهردار تهران دستور میدهد که مجســمه را بردارند و بدین ترتیب مجسمه استاد شهریار از ان محل برداشــت میشــود و فعلا در اتــاق معاون فنی و بهــره برداری مجموعه برج میلاد هســت، امــا من اینجا چند تا مطلب هســت که باید عــرض بکنم:

اول اینکه من به عنوان کســی که تعلق خاطرم نســبت به استاد شهریار و نســبت به تبریز و اعتلای تبریز بر همگان آشــکار اســت، گواهــی میدهم که هیچ ســوءنیتی در این قضیه ندیدم. نه در ســازنده مجسمه و نه در کســانی که مجسمه استاد شهریار را در مجموعه موزه مشاهیر به نمایش گذاشتند. جای تندیس استاد شهریار خالی است علی اصغر شعردوست ادامه داد: مطلب دوم این است که اکنون در کنار چهارده شخصیت معتبر و مهمی که در موزه مشــاهیر تندیس هایشــان وجود دارد، از سهراب سپهری و نیما یوشــیج گرفتــه تا ملک الشــعرای بهــار و دهخدا و پرفســور حســابی و از این نوع شخصیتها، جای تندیس اســتاد شــهریار در حقیقــت خالــی اســت. تــازه تندیس اســتاد شــهریار در این مجموعــه تنها مجســمه ای بود که پشــتش دکوری داشت. شعری از استاد شــهریار را در آنجا خوشنویسی کرده و گذاشــته بودند که الان جای مجسمه خالی اســت و معلوم اســت که از جای خود برداشته شده است. او به مقایســه رفتار مسئولین برخی شــعرها و استانها با مسئولین استان آذربایجان شــرقی و شهر تبریز پرداخت و گفت: تعجب میکردند که عده ای از مســئولین شــهرها و اســتانها بســیار تلاش میکنند و پیشنهاد می دهند که مجسمه ای از شــخصیتهای متعلق به خودشان ساخته شود. مثال از گیلان پیشنهاد میدهند که مجسمه سرداران نهضت جنگل در آنجا نصب شود و قص علی هذا.

شعردوســت افزود: مــا در این شــرایط خودمان تلاش کردیم که مجسمه شهریار را بردارند. من فکر میکنم که راه اصولی این اســت که استان و شهر ما، شهردار محترم شهر ما، شورای محترم اسلامی شهر ما همتی بکنند، یک مجسمه خوب از شهریار بسازند و انها استقبال میکنند که این مجســمه را در همان جایگاه قرار بدهند و تشــکر هم میکنند. برخوردی که به اعتلای شهرمان نمی انجامد او ادامه داد: یا این نوع نقدهای مخرب، در واقع تخریبها نه که نقد، یک مقدار باید از حالت افراط به درآید و به خود ســازنده مجســمه، به بــرج میلاد، امــکان داده بشــود که اصلاحاتی روی این مجسمه به عمل بیاورند. مــن خودم این مجســمه را نپســندیدم، مجســمه الان در اتاق معــاون برج میلاد قرار گرفته اســت. ایــن حتما باید بازســازی شــود ولی در مقوله هــای مختلف برخــوردی از این دست به اعتلای شــهرمان نمی انجامد. تصورم بر این اســت که دوســتداران تبریز و مشــاهیر آذربایجان باید به نوعی با تعامل با مســئولین کشــوری برای اعتلای شهر در عرصه هــای مختلف از جملــه در عرصه فرهنگــی، هنری بپردازند. شعردوست ضمن پرداختن اعتراضهای صورت گرفته پیرامون مجسمه های ستارخان و پروین اعتصامی اظهار داشــت: مــن روزهای اخیــر دیدم کــه بعضی ها نوشــته بودند که تازه مجســمه ســتارخان هم بد ســاخته شده، مجســمه پروین اعتصامی هم بد ساخته شده. هر کسی در حوزه های هنری ســایقه دارد، مــا هم نمی گویم اینها بهترین مجسمه هایی است که می شد ساخته شود ولی در موزه مشــاهیر ایــران، آذربایجان تنها جایی اســت که بیش از ۴-۵ چهره آذربایجانی در آنجا مجسمه هایشــان وجوددارد. نخواهیــم که با برخوردهای تند و افراط آمیز، آن جایگاههــای خــود را از بیــخ و بن براندازیــم. من فکر میکنم که باید یکی از این دو راه باشد: یا یکی از مسئولین مرتبط در اســتان و شــهرمان دســتور بدهند مجسمهای ســاخته شــود و در همانجا در موزه مشــاهیر ایــران قرار بگیرد یا خواســته شــود که خود مجموعــه مدیریتی برج میلاد نســبت به اصلاح آن بر اســاس نظرات کارشناسی اقدام کنند. اعلام آمادگی مجموعه برج میلاد برای نصب مجسمه جدید از استاد شهریار در واکنش به اظهار نظرهای دکتر علی اصغر شعردوست پیرامون حذف مجسمه استاد شــهریار از موزه برج میلاد، مجتبی حسینی توسل مدیر عامل برج میالد؛ آمادگی این مجموعه را درباره نصب مجسمهای مناسب و در خور شان استاد شهریار اعلام کرد.

مجتبی حســینی توســل مدیر عامل برج میلاد، آمادگی ایــن مجموعــه را در جهت نصب مجســمه ای شایســته از اســتاد شــهریار اعلام کــرد و گفــت: خالی مانــدن جایگاه مجســمه اســتاد شــهریار در این مجموعه بیــش از پیش شایســته نیست و برج میلاد آماده است هر مجسمه ای که نهادهای فرهنگــی تبریز تهیه کنند، با تایید کارشناســانه دکتر علی اصغر شعردوست در این محل نصب کند. اکنــون باید دید کدام یک از نهادهــای فرهنگی و متولیان شــهری تبریز مجسمه ای شایسته از اســتاد شهریار را تهیه می کنند تا در مجموعه برج میلاد تهران نصب شود.

- - - - 

برای مطالعه مستقیم مطلب فوق می توانید به روزنامه سراسری سرخاب مورخ 1399/12/14 مراجعه کنید.

www.sorkhab.ir

 

 

خواندن 554 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 31 فروردين 1400 ساعت 09:54

نظر دادن

روز ملی شعر و ادب پارسی- شهریورماه 1400

یادی از دوران نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

پشت صحنه حضورم در برنامه زير نور ماه در شبكه جهانى سحر

تازه ها

غدیر، تداوم رسالت پیامبر - روزنامه اطلاعات -یکشنبه 1401/04/26

غدیر، تداوم رسالت پیامبر - روزنامه اطلاعات -یکشنبه 1401/04/26

چهارشنبه, 29 تیر 1401 18:44

ده سال از هجرت پیام‌آور وحی به مدینه گذشته است. طی بیست و سه سال مجاهده و فداکاری بنیادهای نهضت استوار شده است و سراسر شبه جزیرۀ عربستان در روشنای...

«زهي خورشيد علم و بحر زخّار» ، روزنامه اعتماد-1401/04/25

«زهي خورشيد علم و بحر زخّار» ، روزنامه اعتماد-1401/04/25

چهارشنبه, 29 تیر 1401 17:56

خاتم پيامبران، حضرت ختمي مرتبت رسول مكرم اسلام، در زير باران تهمت و مخالفت و مخاصمت بناي « امتي » را در خانه پر‌بركت خويش پي ريخت و نخستين افراد...

علی؛ بزرگ شهید عدالت ( یادداشت در روزنامه اطلاعات / دوشنبه 1400/11/25)

علی؛ بزرگ شهید عدالت ( یادداشت در روزنامه اطلاعات / دوشنبه 1400/11/25)

شنبه, 06 فروردين 1401 13:44

بعضی ایام برکاتی دارند که پیاپی در می‌رسند و همراه خویش خوشدلی و مبارکی هدیه می‌‌کنند. از همین روست که حضرت  حق هم در مصحف شریف خویش ارزش یک شب...

فصلی نوین در روابط تهران و دوشنبه - صفحه اول روزنامه جام جم 1400/06/28

فصلی نوین در روابط تهران و دوشنبه - صفحه اول روزنامه جام جم 1400/06/28

دوشنبه, 05 مهر 1400 17:55

اولین سفر خارجی رئیس‌جمهور محترم به کشور همزبان، هم‌فرهنگ و هم‌آیین تاجیکستان با موفقیت‌های جدی و پردامنه‌ای مواجه بود. در این سفر، علاوه بر عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در...

در سوگ علی مرادخانی، سترگ سکاندار سفینة فرهنگ و هنر (روزنامه اطلاعات1400/03/18)

در سوگ علی مرادخانی، سترگ سکاندار سفینة فرهنگ و هنر (روزنامه اطلاعات1400/03/18)

شنبه, 05 تیر 1400 09:47

ای قبلة جان کجات جویم جانی و به جان هوات جویم دیروز چو آفتاب بودی امروز چو کیمیات جویم اگرچه مرگ «داد» است، اما آدمی این «داد» را برنمی‌تابد و عشق آدمی به حیات...

حق تكثير كليه محتواى تصويرى، صوتى و نوشتارى اين وبسايت متعلق است به على اصغر شعردوست .