سه شنبه, 28 اسفند 1397 ساعت 12:19

نوروز ؛ نعیم جاودان الهی ( صفحه اول روزنامه عصر آزادی -شماره 4821- 3شنبه 28 اسفندماه 1397)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوروز ؛ نعیم جاودان الهی ( صفحه اول روزنامه عصر آزادی -شماره 4821- 3شنبه 28 اسفندماه 1397)

عیــد نــوروز، جشــن آغــاز ســال و از کهــن تریــن جشــن هــای بــه جــا مانــده از دوران باســتان اســت کــه بــا آغـاز فصـل بهـار در ایـران و کشـورهای فارسـی زبـان شـروع مـی شـود. مـردم در ایـران باسـتان، نـوروز و بازگشـت هـر سـاله بهـار را نمـاد غلبـه خیـر بـر شـر میدانسـتند و بـر ایـن بـاور بودنـد کـه در ایـن روزهـا بـه دلیـل اهمیـت چنیـن موضوعــی میبایســت بــه جشــن و نیایــش پرداخــت.

ایــن هنگامــه در واقــع از نادرتریــن و زیباتریــن میراثهــای معنــوی و فرهنگــی یــک ملــت بــه شــمار مــیرود کــه در گســتره وســیعی از جهــان هســتی پــاس داشــته مــی شــود و میتــوان از آن بــه منظــور حفــظ وحـدت میـان کشـورهای برگزارکننـده نــوروز بهــره بــرد و از ایــن مهــم در جهـت هـم افزایـی ملـت هـا و دولتهـا اســتفاده کــرد. از دریچـه ایـن موضـوع مـی تـوان درکی از اهمیـت اجتماعی نوروز به دسـت آورد. مقولــه ای کــه نمونــه ای همچــون آن بــه دشــواری یافــت مــی شــود و ایــن نشــانه جایــگاه و اهمیــت نــوروز اســت. پــس بایســتی ایــن رســم مشــترک را پاسداشــت و آن را در جهــت افزایــش وحـدت و تحکیـم هویـت ملـی و فراملی بـه کار بـرد.

اگرچه سـابقه نـوروز به پيش از اســام برمــى گــردد امــا بــا درآمــدن اسـلام نـوروز نیـز چـون نگینی بـر تارک اعیـاد و جشـنهای اسـلامی درخشـید و چنـان بـا اعتقـادات مـا گـره خـورد کـه پــر فروغتــر ازگذشــته گردیــد. نــوروز عمـری همـزاد خلقـت پیـدا کـرد زیـرا در ایـن روز حضـرت پـروردگار آفرینـش گیتـی را آغـاز نهـاد؛ در ایـن روز کشـتی حضـرت نـوح نبـی از پس بارانی شـگفت کــه بــرای گروهــی نعمــت و در نــزد عـده ای نقمـت بـود، بركـوه جـودی قرار گرفـت؛ جهـان از پلیدیهـا پـاک شـده و پیراســته همچــون نــوروز، آغــاز ایــن زندگــی دوبــاره شــد. امـا عمـر جشـن زندگـی در جایـی دیگـر همپـای عمـر انسـان موحـد رقـم زده شـده اسـت؛ نـوروز را روزی قـرار داده انـد که حضـرت پـروردگار از انسـان پیمـان گرفـت کـه عبودیـت او را گـردن نهـد و بــه رســولان او ایمــان آورد و از فرمانهایشــان ســر نپیچــد.

در زنجیــره حــوادث ادیــان ابراهیمــی، نــوروز، روزی اســت کــه حضــرت ابراهیــم یــک تنــه معبــد شــرک را ویــران کــرد و بتهــا را شکســت؛ فرعـون زمانـه ایشـان را دهشـتی عظیـم فراگرفـت و نشـانه های شکسـت خویـش را بـه روشـنی دریافـت. نـوروز در نـزد شـیعیان علـی)ع( نیـز از منزلتـی شایسـته برخوردار اسـت، چــرا کــه در ایــن روز بــود کــه دســتهای توانمنــد علــی(ع) بــه ســنت جــدش ابراهیــم آلودگــی بتهــا را از خانــه کعبــه پــاک کــرد و کعبــه پیراســته از پلیــدی پــاک و روشــن همچــون نــوروز شــد. در ایــن روز بــود کــه حضــرت مــوال علــی بــه جانشــینی رســول وحــی برگزیــدهش، تــا ســیاهیها و تباهیهــا و توفانهــای بنیــان کــن روز امجـار نتوانـد گزنـدی بـر بنیـاد ایـن بنـای عظیـم برسـاند. آغـاز سـال نـو را بـر هموطنانـم تبريـك مى‌گويـم و آرزومنـدم سـالى كـه در آسـتانه آن قـرار داريـم،

بـراى مـردم شـريف كشـورمان سـالى بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مـال و آكنـده از نعمـت و بركـت باشـد.

 

------------------------------------------------------------------

برای دریافت نسخه Pdf   شماره 4821 روزنامه سراسری عصر آزادی ، مورخ سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه هزار و سیصد و نود و هفت  و مشاهده مستقیم مقاله فوق از وبسایت روزنامه ،  می توانید از این لینک استفاده کنید.

خواندن 434 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 28 اسفند 1397 ساعت 12:19

نظر دادن

پشت صحنه حضورم در برنامه زير نور ماه در شبكه جهانى سحر

گذری بر موسیقی و شعر آذربایجان در لایو رحیم شهریاری

تازه ها

یادداشت - حاج قاسم سلیمانی، سردار دین و میهن -روزنامه اطلاعات شماره 27469

یادداشت - حاج قاسم سلیمانی، سردار دین و میهن -روزنامه اطلاعات شماره 27469

شنبه, 17 خرداد 1399 16:57

      شهادت برترین معراج عشق است گهش پروازی از جبریل برتر در جمعه‌ تلخی که بامدادش خبر ناگوار شهادت جانسوز سردار سلیمانی را می‌شنوم، در حیاط خلوت خاطراتم می‌روم، خاطراتی که کهنه نمی‌شوند،...

محتواسازی برای فضای مجازی از مصادیق هوشمندانه وقف فرهنگی است.(خبرگزاری ایرنا-1398/08/06)

محتواسازی برای فضای مجازی از مصادیق هوشمندانه وقف فرهنگی است.(خبرگزاری ایرنا-1398/08/06)

شنبه, 23 فروردين 1399 13:39

تهران- ایرنا- یکی از مقولاتی که در عرصه توسعه فرهنگی در مقوله مطالعه می‌تواند اثرگذار باشد اما همچنان ناب و بدون ایده پردازی باقی مانده است وقف فرهنگی است، مساله...

کوکبه شاه خراسان‏‎ ‎نگر (یادداشت - روزنامه اطلاعات 1398/08/06 )

کوکبه شاه خراسان‏‎ ‎نگر (یادداشت - روزنامه اطلاعات 1398/08/06 )

دوشنبه, 25 آذر 1398 14:57

سی‌ ام صفر مصادف است با شهادت مهاجری که برای گسترش دین‎ ‎خدا و هدایت امت به قلمروی روی آورد که مردمانش در طول تاریخ اسلام، مهر دوستی و‎ ‎محبت...

گذرى بر مناسبات دیروز، امروز و فرداى ایران و تاجیکستان هزار سال خویشاوندى/یادداشت/روزنامه اطلاعات/ 1398/07/10

گذرى بر مناسبات دیروز، امروز و فرداى ایران و تاجیکستان هزار سال خویشاوندى/یادداشت/روزنامه اطلاعات/ 1398/07/10

دوشنبه, 06 آبان 1398 10:42

تاریخدانان، تاجیکستان را مادر ایران‌زمین به شمار می‌آورند،زیرا که نه تنها ایرانیان، بلکه آریائیان از آنجا برخاسته‌اند. سرزمین تاجیکستان امروزی که تا پایان دوران سامانیان سراسر شمال آمودریا (جیحون) را...

پیشنهاددهنده روز ادب فارسی در تقویم ملی تبیین کرد؛ پیوند شهریار با امر قدسی شعرش را جاودانه ساخت(خبرگزاری ایکنا1398/06/27)

پیشنهاددهنده روز ادب فارسی در تقویم ملی تبیین کرد؛ پیوند شهریار با امر قدسی شعرش را جاودانه ساخت(خبرگزاری ایکنا1398/06/27)

یکشنبه, 07 مهر 1398 10:10

روز بیست و هفتم شهریور سالروز درگذشت شهریار،شاعر معاصر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی نامیده شده است. در روز ادب فارسی با...

حق تكثير كليه محتواى تصويرى، صوتى و نوشتارى اين وبسايت متعلق است به على اصغر شعردوست .

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار